Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Савет за младе

Савет за младе Града Сомбора саветодавно је тело Скупштине Града Сомбора. Његове су надлежности уско везане за креирање омладинске политике на локалном нивоу, саветовање скупштине у одлукама које се тичу младих и подстицање пројеката и програма из области рада са младима. Савет за младе броји укупно 11 чланова. Чланови Савета бирају се на период од 4 године, са могућношћу реизбора.
Први Савет за младе Града Сомбора је конституисан 16.децембра 2008. године. У сазиву 2008-2012, Савет за младе је одржао укупно 31 седницу. Рад Савета за младе у Сомбору превасходно је био везан за реализацију градских конкурса „Програми за децу“, „Програми за младе“ и „ЛАП за младе“.

Надлежности, сходно Статуту Града Сомбора

1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активности учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;

2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града;

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина у областима значајним за младе;

5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини, Градоначелнику и Градском већу;

6) иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града;

7) подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Града;

9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета Града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Града.

Скупштина града Сомбора је на седници одржаној 02.10.2020. године именовала нови Савет за младе.

Именовано је свих 11 чланова Савета, чиме је ово радно тело скупштине у целости формирано.

Чланови Савета за младе:

 1. Др Далибор Форгић, за председника;
 2. Дејан Ђурковић, за члана из реда одборника;
 3. Дејан Тадић, за члана из реда одборника;
 4. Иштван Штефко, за члана из реда грађана;
 5. Мирјана Филиповић, за члана из реда грађана;
 6. Даница Клипа, за члана из реда грађана;
 7. Дејан Ђорђић, за члана из реда грађана;
 8. Кристина Ђуришић, за члана из реда грађана;
 9. Горан Милић, за члана из реда грађана;
 10. Лазар Зубовић, за члана из реда грађана;
 11. Јана Голубовић, за члана из реда грађана.

Канцеларија за младе Сомбор