Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju LAP za mlade u 2019. godini

Pravo učešća na Javnom pozivu LAP za mlade u 2019.

Pravo učešća na Javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2019. godini imaju udruženja građana koja

 1. Imaju u oblasti svoga rada bavljenje mladima;
 2. Imaju sedište na teritoriji grada Sombora i naseljenih mesta;
 3. Nisu organizovale projekte ili akcije koje propagiraju versku i nacionalnu mržnju, diskriminaciju i netrpeljivost
 4. Ispunjavaju sve projektne obaveze u prethodnim gradskim konkursima Lap za mlade Grada Sombora i Programi za decu

Kriterijumi

 • Oblast rada Jednim podnetim projektom se može realizovati samo jedna mera LAP-a za mlade Grada Sombora 2017.-2021. od svih koje su predviđene ovim dokumentom.
 • Broj projekata Učesnici javnog poziva mogu podneti najviše jedan predlog projekta kao nosioci ili partneri u realizaciji projekta.
 • Mesto realizacije projekta Projekat se najvećim delom mora realizovati na teritoriji Grada Sombora odnosno njegovih naselja.
 • Rokovi realizacije projekta Projekat mora biti realizovan do 01. decembra 2019. godine.
 • Maksimalan iznos sredstava koji komisija može da odobri po jednom projektu je 300.000,00 dinara.
 • Pokazatelji uspešnosti projekta Indikatori u projektu moraju biti istovetni indikatorima mera koji su definisani LAP-om za mlade Grada Sombora 2017.- 2021. kako bi se pratili očekivani rezultati.

Neprihvatljivi troškovi

 1. Neće se finansirati honorar jedne osobe po više osnova u jednom projektu.
 2. Komisija će odobravati troškove honorara projektnog tima (menadžer, logističar, administrator projekta) najviše do 25% od odobrenog projektnog budžeta.
 3. Komisija neće razmatrati projekte različitih organizacija, a koji su isti ili čiji je sadržaj do te mere sličan da nedvosmisleno ukazuje na plagiranje.

Kriterijumi vrednovanja predloga projekta

 • Interes mladih;
 • Uticaj na ciljnu grupu;
 • Primeren broj mladih u odnosu na ciljnu grupu;
 • Održivost ili dugoročni efekti projekta;
 • Ostvarljivost projekta;
 • Realna projekcija budžeta projekta;
 • Stručnost angažovanih lica na projektu;
 • Inovativnost projekta.

Podneti predlog projekta može da ostvari dodatne bodove ukoliko ispuni dodatne kriterijume vrednovanja predloga projekta

 • Partnerska realizacija projekta;
 • Uključivanje ranjivih grupa koje su definisane LAP za mlade Grada Sombora 2017.- 2021.

Prijava na javni poziv treba da sadrži

 • Potpisan i pečatiran obrazac teksta projekta „LAP za mlade 2019.“;
 • Potpisanu i pečatiranu specifikaciju budžeta projekta „LAP za mlade 2019.“;
 • Popunjen obrazac za preporuke „LAP za mlade 2019.“ (nije obavezan);
 • Biografije projektnog tima i realizatora podnosioca projekta „LAP za mlade 2019.“ u slobodnoj formi;
 • Fotokopiju rešenja o registraciji za udruženja građana organizacije ustanove institucije;
 • Fotokopiju Izvoda iz statuta kojim se dokazuje da je rad sa širom populacijom mladih ili ranjivim kategorijama mladih u ciljevima njihovog rada.

Podnošenje prijave na javni poziv

Tekst javnog poziva i prijava za učešće se preuzimaju elektronski, sa zvaničnog sajta Grada Sombora i Kancelarije za mlade Sombor.

Obrasci prijava na javni poziv se popunjavaju isključivo elektronski, a podnose u štampanom obliku u zatvorenoj koverti u Uslužnom centru Gradske uprave (Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalteru 11 ili 12, sa obaveznom naznakom „Za komisiju za dodelu sredstava LAP za mlade za 2019. godinu – ne otvarati“.

Rokovi

Javni poziv za realizaciju LAP-a za mlade za 2019. godinu se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Sombora (www.sombor.rs ) i u listu „Somborske novine“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Sombora.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

Komisija za izbor projekata po javnom pozivu Lap za mlade 2019.

Izbor projekata vrši komisija koju obrazuje gradonačelnik Sombora.

Pozivaju se organizacije, registrovane najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Javnog poziva i stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da predlože članove komisije za javni poziv, odnosno da se lično prijave.

Predloge slati do zaključenja Javnog poziva.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Odlučivanje o podnetim projektima

U procesu odlučivanja Komisija može od podnosioca prijave tražiti pojašnjenje ili neophodne dopune, a u vezi sa podnetim predlogom projekta.

Komisija predlaže Preliminarnu listu vrednovanja projekata i objavljuje istu na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora. Učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora na rezultate Preliminarne rang liste.

Odluku o svakom pojedinačnom prigovoru donosi Komisija i to u roku koji nije duži od 15 dana od dana prijema prigovora.

Konačnu listu projekata odobrenih po javnom pozivu „LAP ZA MLADE 2019.“ predlaže Komisija, a utvrđuje Gradsko veće. Konačna rang lista odobrenih projekata kojima se realizuje LAP za mlade u 2019. godini će biti objavljena na zvaničnom sajtu Grada Sombora.

Monitoring i evaluacija odobrenih projekata

Monitoring i evaluaciju odobrenih projekata vršiće Tim za monitoring i evaluaciju LAP-a za mlade, imenovan od strane gradonačelnika Sombora.

Obaveze realizatora projekta

Realizatori projekta imaju obavezu najavljivanja realizacije projekta službama Grada Sombora minimum 7 dana pre aktivnosti, kao i da obaveštavaju službe Grada Sombora o svim eventualnim promenama ili pomeranjima termina održavanja projekta.

Odabrani realizatori projekta su u obavezi da na šalteru 11 ili 12 Pisarnice Gradske Uprave Grada Sombora, po završetku projekta, a najkasnije do 15.12.2019. podnesu završni narativni izveštaj i završni finansijski izveštaj u obimu i na način kako je to definisano Ugovorom o finansiranju projekta uz obavezno navođenje broja ugovora o finansiranju.