KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG PISMENOG RADA NA TEMU NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA

Na osnovu člana 10., u skladu sa članom 5. i 6. Statuta od 26. 10. 2017. godine i člana 5. Odluke o osnivanju Fondacije od 10. jula 2015. godine, Upravni odbor Fondacije za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA

r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za izbor najboljeg pismenog rada (sastava) na temu

NARODNI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA

I RAZVOJ DOBROSUSEDSKIH ODNOSA.

Pismeni sastav treba da promoviše tradicionalnu kulturu Podunavskih Švaba, dobrosusedske odnose i suživot sa drugim i drugačijim.

OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs se objavljuje na sajtu Fondacije www.zavicajnakuca.com  – oglasna tabla i ostaje aktuelan do 30. juna do koga datuma će se primati radovi. Svi radovi koji budu zaprimljeni u Fondaciji do toga dana biće prihvaćeni i ulaze u konkurenciju (pečat pošte sa datumom 30 juna će biti prihvaćen, ali najduže pet dana po isteku roka).

Neblagovremeno prispeli radovi ne ulaze u konkurenciju za dodelu nagrade.

Radove dostavljati na adresu: Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA, Andreja Volnog 1A, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, sa naznakom ZA PISMENI SASTAV – NE OTVARATI.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na konkursu imaju pravo učešća mladi između 15 i 21 godine starosti.

Pismeni sastav ne sme da bude duži od 4 strane formata A4, odnosno ne više od 8.000 karaktera. Radovi sa više karaktera ne ulaze u konkurenciju za dodelu narade.

NAČIN OCENJIVANJA PRISPELIH RADOVA

Prispele i prihvaćene radove oceniće stručni kolegijum, na osnovu koje ocene će biti opredeljeni radovi za nagrade.

NAGRADE I DODELA

Fondacija će nagraditi tri prvoplasirana rada. Autori tri prvoplasirana rada će dobiti odgovarajuću diplomu na srpskom i nemačkom jeziku i knjige autora iz zajednice Podunavskih Švaba koje promovišu tradicionalnu kulturu Podunavskih Švaba, dobrosusedske odnose i suživot sa drugim i drugačijim.

Tri prvoplasirana rada će Fondacija, kao izdavač jedinog časopisa na nemačkom jeziku u Srbiji FENSTER, prevesti i objaviti u jednom od svojih narednih brojeva.

Autori deset najuspešnijih radova će biti pozvani u Sremske Karlovce, radi upoznavanja i druženja. U toku boravka u Sremskim Klovcima biće organizovan razgovor sa aktivistima Fondacije i jednim piscem, kao i radionice na teme iz konkursa. U tom vremenu će biti organizovano upoznavanje Sremskih Karlovaca i upoznavanje sa mladim Sremskokarlovčanima koje interesuje ova tema. Putne troškove za učesnike iz Srbije (voz, autobus) i troškove boravka u Sremskim Karlovcima podmiriće Fondacija.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na završnoj svečanosti, kada će biti dodeljene diplome i nagrade.

Fondacija

ZAVIČAJNA KUĆA

Sombor: 06.06.2019.