Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“

planeta-logo copy

CENTAR ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA PLANETA

Stevana Beljanskog 23, Combor

Kontakt telefon: 064/27-86-004, 062/79-87-79

Ena Horvat, predsednica udruženja

centar.planeta@gmail.com

Internet stranice:

Udruženje Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“ osnovano je 2016. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i unapređivanja obrazovanja i popularizacije nauke, a to postiže aktiviranjem dece i omladine putem projekata i programa koji kod istih razvijaju kreativnost, ekološku svest, naučnu pismenost, kritično razmišljanje, socijalne veštine i društvenu odgovornost.

U svrhu ostvarivanja ciljeva udruženja:

 1. popularišemo nauku kroz organizovanje javnih događaja (festivali, konferencije, tribine i dr.)
 2. sprovodimo programe profesionalne orijentacije tj. edukujemo decu i mlade za izbor zanimanja iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;
 3. prikupljamo i obrađujemo naučnu i stručnu literaturu u oblasti u obrazovanja; objavljujemo knjige, zbornike radova, informatore, časopise, priručnike, stručnu literaturu, biltene i ostale publikacije i izdanja u oblasti pedagoškog, naučnog i istraživačkog stvaralaštva na svim nivoima obrazovanja;
 4. realizujemo projekte i organizujemo, samostalno ili saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti vaspitno-obrazovnog rada;
 5. organizujemo volonterske akcije i druge tipove javnih događaja za podizanje društvene svesti o značaju obrazovanja i doprinosa obrazovanja u lokalnoj zajednici i šire;
 6. sarađujemo sa školama, fakultetima, univerzitetima, institutima, privrednim organizacijama u opštinama, gradovima, okruzima i Republikom, kao i stručnim društvima i udruženjima naučnih i prosvetnih radnika u zemlji i inostranstvu;
 7. organizujemo prosvetne radnike i druge stručnjake u cilju njihovog stručnog usavršavanja (seminari, radionice, treninzi, obuke, letnje i zimske škole, naučno-obrazovni skupovi, studijska putovanja, sabori, i dr.);
 8. organizujemo naučno-obrazovne i zabavno-edukativne vannastavne aktivnosti u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena dece i mladih (radionice, treninzi, obuke, letnje i zimske škole, naučno-obrazovni kampove, učeničke razmene, takmičenja, smotre i dr.);
 9. dajemo doprinos razvoju i unapređenju obrazovnih standarda i standarda kompetencija zaposlenih u obrazovanju;
 10. podstičemo umrežavanja i razmene znanja i prakse između udruženja, institucija, javnih ustanova koja sprovode obrazovni-vaspitno rad;
 11. realizujemo programe podsticanja i razvoja naučno-tehničkog i istraživačkog stvaralaštva nadarenih i talentovanih pojedinaca iz prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;
 12. učestvujemo na savetovanjima, kongresima i simpozijumima, smotrama i takmičenjima drugih država u svetu iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;
 13. organizujemo izložbe iz delokruga kretivnog i naučnog stvaralaštva dece, mladih i odraslih iz prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;
 14. prema svojim materijalnim mogućnostima, pomažemo kompletiranje i nabavku opreme, didaktičkih materijala i svega što je neophodno za naučno tehničko i istraživačko stvaralaštvo talenata, kao i za druge potrebe iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;
 15. dodeljujemo nagrade i priznanja: učenicima i studentima i drugim licima za postignute rezultate u radu, smotrama, takmičenjima, izložbama i drugim programskim sadržajima; profesorima, nastavnicima, učiteljima, mentorima i drugim saradnicima za postignute rezultate u radu u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka; organizacijama – pojedincima koji svojim aktivnostima doprinose razvoju obrazovanja i popularizaciji nauke;
 16. sarađujemo sa državim organima u okviru obrazovnog sistema, kao što su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodima, Školskim upravama i dr. u cilju razvoja i unapređivanja obrazovanja.

U toku 2017. godine realizovali su pet projekata: Dečji naučni Klub 2 – naučna školica za decu, Fizi Bizi Fest 7 – tradicionalni festival nauke u Somboru, Kamp Zelena Priča – program ekoloških aktivnosti za decu u prirodi , Oplaneti se-sačuvaj planetu – program ekoloških aktivnosti za decu u prirodi, Open mind knows no borders – Erasmus plus omladinska razmena.

Više  o projektima može se pročitati na: www.centarplaneta.org   u rubrici Projekti.