Kancelarija za mlade je …

Kancelarija za mlade (engl. Local Youth Office) je deo gradske/opštinske uprave zadužen za koordinaciju lokalne omladinske politike u svim oblastima od značaja za mlade, a u skladu sa specifičnim potrebama svoje društvene zajednice. KZM osigurava i stvara povoljno okruženje za institucionalni razvoj omladinske politike na lokalnom nivou. KZM koordinira tj. umrežava relevantne aktere, koordinira izgradnjom kapaciteta udruženja mladih i za mlade i neformalnih grupa mladih na lokalnom nivou, prikuplja sredstva, povezuje sektorske politike na lokalnom nivou, utiče na budžetske alokacije drugih sektora i osigurava sprovođenje LAP-a, koji je ključni dokument za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou. U slučaju da ne postoje izgrađeni kapaciteti za sprovođenje LAP-a od strane relevantnih aktera, KZM može da pruža usluge usmerene na izgradnju ovih kapaciteta udruženjima mladih i za mlade, kao i neformalnim grupama mladih. [1]

Kancelarija za mlade Grada Sombora…

Na preporuku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Kancelarija za mlade Grada Sombora osnovana je 15. oktobra 2008. godine. i deo je Odeljenja za društvene delatnosti. Kancelarija za mlade se nalazi u zgradi bivšeg Doma omladine, Venac Radomira Putnika 2.

Delokrug poslova koji Kancelarija za mlade obavlja…

  1. Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou;
  2. Iniciranje i praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade;
  3. Uspostavljanje i održavanje saradnje sa svim relevantnim partnerima, njihovo umrežavanje, komunikacija i međusobna koordinacija;
  4. Podsticanje aktivizma mladih, komunikacija sa mladima, udruženjima mladih i za mlade;
  5. Pružanje podrške radu Saveta za mlade;
  6. Upravlja Omladinskim klubom;
  7. Inicira pripremu, priprema i realizije projekte i učešće grada u programima i projektima za mlade;
  8. Administrira Javni poziv za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade i Programa za decu.