Savet za mlade je savetodavno telo koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njihovo unapređenje.

Lokalni Savet za mlade

Savet za mlade Grada Sombora savetodavno je telo Skupštine Grada Sombora. Njegove su nadležnosti usko vezane za kreiranje omladinske politike na lokalnom nivou, savetovanje skupštine u odlukama koje se tiču mladih i podsticanje projekata i programa iz oblasti rada sa mladima. Savet za mlade broji ukupno 11 članova. Članovi Saveta biraju se na period od 4 godine, sa mogućnošću reizbora.
Prvi Savet za mlade Grada Sombora je konstituisan 16.decembra 2008. godine. U sazivu 2008-2012, Savet za mlade je održao ukupno 31 sednicu. Rad Saveta za mlade u Somboru prevashodno je bio vezan za realizaciju gradskih konkursa „Programi za decu“, „Programi za mlade“ i „LAP za mlade“.
Nadležnosti, shodno Statutu Grada Sombora

1) inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnosti učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade;

2) učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje;

3) daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Grada;

4) daje mišljenje na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština u oblastima značajnim za mlade;

5) usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini, Gradonačelniku i Gradskom veću;

6) inicira pripremu projekata ili učešće Grada u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Grada;

7) podstiče saradnju između Grada i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti;

8) podstiče ostvarivanje međuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava organe Grada;

9) daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta Grada, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje nadležnom organu Grada.

Skupština Grada Sombora je na 3.sednici, koja je održana 08.jula 2016.g., imenovao novi Savet za mlade. Imenovano je svih 11 članova Saveta, čime je ovo radno telo skupštine u celosti formirano.

Članovi Saveta za mlade

1. Danijela Dubajić

2. Nebojša Opačić

3. Knipl Tamara

4. Majda Fodora

5. Miloš Milošević

6. Marko Marić

7. Nemanja Nenadović

8. Mirjana Filipović

9. Dejan Đorđić

10. Neven Ristić

11. Dragan Nenadov