POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA EVIDENTIRANJE STVARNIH VLASNIKA U CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona sastoji se u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Zakon je značajan jer se primenjuje, između ostalih, i na udruženja, zadužbine i fondacije, kao i predstavništva stranih udruženja, fondacija i zadužbina.

Odredbama Zakona predviđena je obaveza Agencije za privredne registre da uspostavi Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine, dok su organizacije civilnog društva dužne da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku predviđene članom 5. stav 2, ukoliko su osnovane do 31. decembra 2018. godine.

Ministarstvo privrede izradilo je Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju sa ciljem da se pruže detaljnije informacije o postupku evidentiranja.

Za sva pitanja vezana za rešenja i odredbe Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika možete kontaktirati kolege iz Ministarstva privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre, putem telfona 011 3642 737.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete uputiti na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

Na raspolaganju vam je i tehnička podrška APR koja pruža pomoć oko aplikacije sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, koju možete kontaktirati slanjem mejla na elektronsku sd@apr.gov.rs , ili pozivom na broj: 011 20 20 293, radnim danima Agencije, od 9 do 15 sati.

Osnovi evidentiranja u Centralnu evidenciju (član 6.) mogu biti: osnivanje Registrovanog subjekta, odnosno promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta. U vezi sa tim je i obaveza ovlašćenog lica (član 7) da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja iz pomenutog člana 6. Za nepoštovanje pomenute obaveze, kao i obaveze Registrovanog subjekta da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku (član 10. stav 2.) predviđena je i prekršajna odgovornost, odnosno kazne u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Više informacija na linku: http://www.oda.rs/2019/poziv-ocd-za-evidentiranje-stvarnih-vlasnika-u-centralnoj-evidenciji-stvarnih-vlasnika-rok-31-1-2019?fbclid=IwAR3g1EjPVW5uvU0rW_ce1rtDW54mNRM_3qqbJkw4G278_NvKbvAU8RuloZ4

Sombor: 29.01.2019.

Edukacija za mlade u OŠ „Branko Radičević“ u Staparu

U petak smo nastavili sa edukacijama za mlade ovog puta u OŠ „Branko Radičević“ u Staparu. Posetili smo mlade koji pohađaju ovu školu i održali edukacije na temu prevencije narkomanije kako bi mlade  upoznali sa posledicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci kao i uticajem istih na organizam mladih.

Edukacije se realizuju u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji realizuje Kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Sombor: 24.12.2018.

Realizovana obuka za jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom realizovana je obuke za mlade od 15-30 godina, “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  je  održana u  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Kroz tri dana obuke polaznici su imali priliku da steknu osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Nakon obuke, svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.

 • 9.1
 • 99999

KARIJERNI INFO KUTAK ZA MLADE

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0- unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Bumom, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u utorak 11.12.2018. u okviru Karijernog Info kutka za mlade realizovane su radionice za buduće maturante u srednjoj školi „Sveti Sava“.

Teme realizovanih radionica su karijera, donošenje odluka i pravljenje plana, pisanje biografije, volonterizam i aktivizam mladih.

Tokom rada Karijernog Info kutka, svi nezaposleni mladi koji aktivno traže posao, mogu potražiti podršku omladinske radnice pri pisanju radne biografije, motivacionog i propratnog pisma kao i prilikom razgovora sa potencijalnim poslodavcem.

Sve informacije mladi mogu dobiti putem telefona 025/302-755 ili putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs

Sombor: 12.12.2018.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • naslovna

NASTAVLJEN NIZ EDUKACIJA ZA MLADE SPORTISTE

Tokom predhodnog perioda u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu realizovane su edukacije za mlade sportiste i juniore u džudo klubu „Ravangrad“, kajakaškom klubu Sombor i odbojkaškom klubu „Partizan“.

Tokom edukacije učesnici su mogli da dobiju informacije o štetnosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci na njihov razvoj kao i da sa edukatorkom diskutuju na ovu temu i preispituju svoje znanje o ovoj temi.

Sve učesnike na početku edukacije pozdravila je Antonija Nađ Kosanović, gradska većnica za oblast sporta, dece i omladine.

Sombor: 12.12.2018.

 • m1
 • m2
 • m3
 • m4
 • mm1
 • mm2
 • ok partizan 2
 • ok partizan1

POZIV NA OBUKU „JAČANJE KOMPETENCIJA ZA RADNI ANGAŽMAN U ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA“

Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom upućuju poziv mladima  do  30  godina  sa  teritorije  Grada  Sombora,  na  trodnevnu  obuku pod  nazivom “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  će  se  održatiu  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Primljeni  polaznici  će  imati  priliku  da  steknu  osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Zainteresovani  nezaposleni  mladi  sa  područja  Grada  Sombora mogu  se  prijaviti  za  učešće  u  projektu najkasnije do  srede,  12.  decembra,  2018.godine  slanjem  popunjenog  prijavnog  formulara  na  mejl  kancelarijazamlade@sombor.rs

Povratnu  informaciju  o  tome  da  li  su  primljeni,  zainteresovani  kandidati  će  dobiti  13.  decembra  2018.  godine  putem  mejla i kontakt  telefona  koje  su  naveli  u  prijavi.

Učešće  je  besplatno,  a  polaznicima  su  obezbeđeni  materijal  za  rad,  obroci,  osveženje  i  putni  troškovi  za  polaznike  koji  žive  u  prigradskim  naseljima  -Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Stapar, Svetozar Miletić, Telečka i Čonoplja. 5 najmotivisanijih učesnika obuke će imati priliku da do  kraja  januara realizuju svoju četrdesetočasovnu  „džobšedouing“  aktivnost u nekoj organizaciji civilnog društva u Somboru koja ima zaposlene,  gde će pratiti aktivnosti istih i osnaživati se za svoj budući potencijalni angažman u nekoj od organizacija civilnog društva. Polaznici obuke dobiće sertifikat koji svedoči o učešću na obuci,  sticanju osnovnih znanja i realizovanoj „džobšedouing“  aktivnosti. Obuka  se  organizuje  u  okviru  projekta „MLAD  SE  PROMENI,  ZA  POSAO  POKRENI  4.0– unapređenje  zapošljivosti  i  podsticanje  zapošljavanja  mladih  u  Somboru“ koji  realizuje Grad Somboru  partnerstvu  sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz  finansijsku  podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sombor: 05.12.2018.

vizual

MLADI OSNAŽENI ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA

Proteklog vikenda u Omladnskom klubu Grada Sombora uspešno je završena realizacija obuke pod nazivom nazivom „Jačanje kompetencija za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz sredstava EU i drugih međunarodnih fondova“.

U obuci je učestvovalo 17 mladih sa područja Sombora i okolnih naselja. Tokom šest dana obuke (od 9. do 11. novembra i od 30. novembra do 2. decembra) mladi su unapredili znanja i veštine za prikupljanje finansijskih sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova; ERASMUS+, EYF, IPA, Savet Evrope, COST i stranih ambasada u Srbiji.

Polaznici su razvili veštine umrežavanja i strateškog organizovanja pripreme predloga projekata. Identifikovani su relevatni problemi u lokalnoj zajednici kao i mogućnost korišćenja projektnog finansiranja za rešavanje tih problema. Na kraju ciklusa, polaznici su kreirali nacrte projekata za potencijalno apliciranje kod međunarodnih donatora.

Obuka je organizovana u sklopu projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 4.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sombor: 03.12.2018.

 • pp7
 • pp6
 • pp5
 • pp4
 • pp3
 • pp2
 • pp1
 • 777777
 • 77777
 • 7777
 • 777
 • 77
 • 7