Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију ЛАП за младе у 2019. години

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Право учешћа на Јавном позиву ЛАП за младе у 2019.

Право учешћа на Јавном позиву за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2019. години имају удружења грађана која

 1. Имају у области свога рада бављење младима;
 2. Имају седиште на територији града Сомбора и насељених места;
 3. Нису организовале пројекте или акције које пропагирају верску и националну мржњу, дискриминацију и нетрпељивост
 4. Испуњавају све пројектне обавезе у претходним градским конкурсима Лап за младе Града Сомбора и Програми за децу

Критеријуми

 • Област рада Једним поднетим пројектом се може реализовати само једна мера ЛАП-а за младе Града Сомбора 2017.-2021. од свих које су предвиђене овим документом.
 • Број пројеката Учесници јавног позива могу поднети највише један предлог пројекта као носиоци или партнери у реализацији пројекта.
 • Место реализације пројекта Пројекат се највећим делом мора реализовати на територији Града Сомбора односно његових насеља.
 • Рокови реализације пројекта Пројекат мора бити реализован до 01. децембра 2019. године.
 • Максималан износ средстава који комисија може да одобри по једном пројекту је 300.000,00 динара.
 • Показатељи успешности пројекта Индикатори у пројекту морају бити истоветни индикаторима мера који су дефинисани ЛАП-ом за младе Града Сомбора 2017.- 2021. како би се пратили очекивани резултати.

Неприхватљиви трошкови

 1. Неће се финансирати хонорар једне особе по више основа у једном пројекту.
 2. Комисија ће одобравати трошкове хонорара пројектног тима (менаџер, логистичар, администратор пројекта) највише до 25% од одобреног пројектног буџета.
 3. Комисија неће разматрати пројекте различитих организација, а који су исти или чији је садржај до те мере сличан да недвосмислено указује на плагирање.

Критеријуми вредновања предлога пројекта

 • Интерес младих;
 • Утицај на циљну групу;
 • Примерен број младих у односу на циљну групу;
 • Одрживост или дугорочни ефекти пројекта;
 • Остварљивост пројекта;
 • Реална пројекција буџета пројекта;
 • Стручност ангажованих лица на пројекту;
 • Иновативност пројекта.

Поднети предлог пројекта може да оствари додатне бодове уколико испуни додатне критеријуме вредновања предлога пројекта

 • Партнерска реализација пројекта;
 • Укључивање рањивих група којe су дефинисанe ЛАП за младе Града Сомбора 2017.- 2021.

Пријава на јавни позив треба да садржи

 • Потписан и печатиран образац текста пројекта „ЛАП за младе 2019.“;
 • Потписану и печатирану спецификацију буџета пројекта „ЛАП за младе 2019.“;
 • Попуњен образац за препоруке „ЛАП за младе 2019.“ (није обавезан);
 • Биографије пројектног тима и реализатора подносиоца пројекта „ЛАП за младе 2019.“ у слободној форми;
 • Фотокопију решења о регистрацији за удружења грађана организације установе институције;
 • Фотокопију Извода из статута којим се доказује да је рад са широм популацијом младих или рањивим категоријама младих у циљевима њиховог рада.

Подношење пријаве на јавни позив

Текст јавног позива и пријава за учешће се преузимају електронски, са званичног сајта Града Сомбора и Канцеларије за младе Сомбор.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2019. годину – не отварати“.

Рокови

Јавни позив за реализацију ЛАП-а за младе за 2019. годину се објављује на званичном сајту Града Сомбора (www.sombor.rs ) и у листу „Сомборске новине“.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Града Сомбора.

Неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Комисија за избор пројеката по јавном позиву Лап за младе 2019.

Избор пројеката врши комисија коју образује градоначелник Сомбора.

Позивају се организације, регистроване најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Јавног позива и стручњаци заинтересовани за рад у комисији да предложе чланове комисије за јавни позив, односно да се лично пријаве.

Предлоге слати до закључења Јавног позива.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Одлучивање о поднетим пројектима

У процесу одлучивања Комисија може од подносиоца пријаве тражити појашњење или неопходне допуне, а у вези са поднетим предлогом пројекта.

Комисија предлаже Прелиминарну листу вредновања пројеката и објављује исту на званичној интернет страници Града Сомбора. Учесници јавног позива имају право приговора на резултате Прелиминарне ранг листе.

Одлуку о сваком појединачном приговору доноси Комисија и то у року који није дужи од 15 дана од дана пријема приговора.

Коначну листу пројеката одобрених по јавном позиву „ЛАП ЗА МЛАДЕ 2019.“ предлаже Комисија, а утврђује Градско веће. Коначна ранг листа одобрених пројеката којима се реализује ЛАП за младе у 2019. години ће бити објављена на званичном сајту Града Сомбора.

Мониторинг и евалуација одобрених пројеката

Мониторинг и евалуацију одобрених пројеката вршиће Тим за мониторинг и евалуацију ЛАП-а за младе, именован од стране градоначелника Сомбора.

Обавезе реализатора пројекта

Реализатори пројекта имају обавезу најављивања реализације пројекта службама Града Сомбора минимум 7 дана пре активности, као и да обавештавају службе Града Сомбора о свим евентуалним променама или померањима термина одржавања пројекта.

Одабрани реализатори пројекта су у обавези да на шалтеру 11 или 12 Писарнице Градске Управе Града Сомбора, по завршетку пројекта, а најкасније до 15.12.2019. поднесу завршни наративни извештај и завршни финансијски извештај у обиму и на начин како је то дефинисано Уговором о финансирању пројекта уз обавезно навођење броја уговора о финансирању.

одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију лап за младе у 2019. години

Образац 1 – завршни финансијски извештај

образац 2 – завршни наративни извештај

Буџет пројекта

образац предлога пројекта

препоруке

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор