Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

registracija-korisnika
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Скупштина Србије усвојила је 25. маја 2018. године Закон о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РСˮ број 41/18), на предлог Министарства привреде Влади, којим се предвиђа успостављање, садржина, основа евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом.

Основни циљ доношења овог закона састоји се у унапређењу постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области.

Закон је значајан јер се примењује, између осталих, и на удружења, задужбине и фондације, као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Одредбама Закона предвиђена је обавеза Агенције за привредне регистре да успостави Централну евиденцију, најкасније до 31. децембра 2018. године, док су организације цивилног друштва дужне да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентирају податке о стварном власнику предвиђене чланом 5. став 2, уколико су основане до 31. децембра 2018. године.

Министарство привреде израдило је Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију са циљем да се пруже детаљније информације о поступку евидентирања.

За сва питања везана за решења и одредбе Закона о централној евиденцији стварних власника можете контактирати колеге из Министарства привреде, Сектор за привредна друштва и привредне регистре, путем телфона 011 3642 737.

Питања везана за поступак евидентирања можете упутити на електронску адресу stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

На располагању вам је и техничка подршка АПР која пружа помоћ око апликације система за централизовано пријављивање корисника, коју можете контактирати слањем мејла на електронску sd@apr.gov.rs , или позивом на број: 011 20 20 293, радним данима Агенције, од 9 до 15 сати.

Основи евидентирања у Централну евиденцију (члан 6.) могу бити: оснивање Регистрованог субјекта, односно промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта. У вези са тим је и обавеза овлашћеног лица (члан 7) да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у року од 15 дана од дана наступања основа евидентирања из поменутог члана 6. За непоштовање поменуте обавезе, као и обавезе Регистрованог субјекта да има и чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих се одређује стварни власник Регистрованог субјекта десет година од дана евидентирања података о стварном власнику (члан 10. став 2.) предвиђена је и прекршајна одговорност, односно казне у износу од 500.000 до 2.000.000 динара за правно лице, као и 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Више информација на линку: http://www.oda.rs/2019/poziv-ocd-za-evidentiranje-stvarnih-vlasnika-u-centralnoj-evidenciji-stvarnih-vlasnika-rok-31-1-2019?fbclid=IwAR3g1EjPVW5uvU0rW_ce1rtDW54mNRM_3qqbJkw4G278_NvKbvAU8RuloZ4

Сомбор: 29.01.2019.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор