Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju Programa za decu u 2019. godini

Pravo učešća na Javni poziv

Pravo učešća na Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju Programa za decu u 2019. godini imaju udruženja građana koja:

 • U ciljevima statuta organizacije imaju rad sa decom i unapređenje položaja dece;
 • Imaju sedište na teritoriji grada Sombora i naseljenih mesta;
 • Nisu organizovale projekte i akcije koje propagiraju versku i nacionalnu mržnju, diskriminaciju i netrpeljivost.

Komisija neće uzimati u obzir prijave na Javni poziv organizacija koje nisu ispunile ugovorne obaveze u prethodnim konkursima „Programi za decu“ i „Lap za mlade“. Takođe, neće se finansirati projekti direktnih budžetskih korisnika.

Oblast Javnog poziva

Na Javni poziv „Programi za decu 2019.“ mogu se prijaviti projekti kojima se unapređuje položaj dece, uzrasta od 5 do 15 godina.

Kriterijumi prijava na Javni poziv

 • Projekat se mora sprovoditi na teritoriji Grada Sombora sa pripadajućim naseljima;
 • Konkursna komisija po projektu može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara;
 • Projekat mora biti realizovan do 01. decembra 2019. godine;
 • Na ovaj javni poziv udruženje može podneti samo jedan predlog projekta;
 • Aktivnosti u projektu moraju biti bezbedne za decu i sve učesnike.

Neprihvatljivi troškovi

 1. Neće se finansirati honorar jedne osobe po više osnova u jednom projektu;
 2. Komisija neće odobravati troškove honorara projektnog tima (menadžer, logističar, administrator projekta ) iznad 25% od odobrenog projektnog budžeta.

Kriterijumi vrednovanja predloga projekta

 • Interes dece;
 • Uticaj na ciljnu grupu;
 • Primeren broj dece u odnosu na ciljnu grupu;
 • Održivost ili dugoročni efekti projekta;
 • Ostvarljivost projekta;
 • Realna projekcija budžeta projekta;
 • Stručnost angažovanih lica na projektu;
 • Inovativnost projekta.

Podneti predlog projekta može da ostvari dodatne bodove ukoliko ispuni dodatni kriterijum vrednovanja predloga projekta:

 • Partnerska realizacija projekta;

 

Komisija neće razmatrati projekte različitih organizacija, a koji su isti ili čiji je sadržaj do te mere sličan da nedvosmisleno ukazuje na plagiranje.

Način apliciranja

Prijava na Javni poziv treba da sadrži sledeće podatke i dokumente:

 • Potpisan i pečatiran obrazac teksta projekta „Programi za decu 2019.“
 • Potpisanu i pečatiranu specifikaciju budžeta projekta „Programi za decu 2019.“
 • Popunjen obrazac za preporuke (nije obavezan);
 • Biografije podnosioca i realizatora projekta (u slobodnoj formi);
 • Fotokopiju rešenja o registraciji;
 • Izvod iz statuta kojim se potvrđuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti za koju se konkuriše.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

Završni narativni i finansijski izveštaj realizator projekta mora podneti do 15. decembra 2019. godine na Pisarnicu Gradske uprave, šalter 11 ili 12 sa naznakom „Završni izveštaj za projekat Programi za decu 2019.“ uz obavezno navođenje broja ugovora o finansiranju projekta na koverti.

Obrasce koji su sastavni deo prijave na javni poziv zainteresovani mogu u elektronskom obliku preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Sombora i zvaničnog sajta Kancelarije za mlade Sombor.

Komisija za izbor projekata po Javnom pozivu Programi za decu 2019.

Izbor projekata vrši komisija koju obrazuje gradonačelnik Sombora.

Pozivaju se organizacije, registrovane najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Javnog poziva i stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da predlože članove komisije za javni poziv, odnosno da se lično prijave.

Predloge slati do zaključenja Javnog poziva.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

Način odlučivanja o podnetim prijavama na Javni poziv

Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata predlaže komisija koju obrazuje gradonačelnik Sombora. Preliminarna rang lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora. Učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora na rezultate Preliminarne rang liste. Odluku o svakom pojedinačnom prigovoru donosi konkursna Komisija i to u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Konačnu listu projekata odobrenih po Javnom pozivu „Programi za decu 2019.“ predlaže Komisija, a utvrđuje Gradsko veće.

Rokovi podnošenja predloga projekta

Javni poziv „Programi za decu 2019.“ se objavljuje na zvaničnoj prezentaciji Grada Sombora i Kancelarije za mlade Sombor i u listu „Somborske novine“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Sombora.

Preliminarna rang lista, kao i konačna rang lista odobrenih projekata će se objaviti na zvaničnom sajtu Grada Sombora i Kancelarije za mlade Sombor.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

Monitoring i evaluacija odobrenih projekata

Monitoring i evaluaciju odobrenih projekata vrši Tim za monitoring i evaluaciju Programa za decu 2019. imenovan od strane gradonačelnika Sombora.

Realizatori projekta koji su odobreni Konačnom rang listom od strane Gradskom veća u obavezi su početak realizacije projekta najave minimum 7 dana pre početka aktivnosti, odnosno da sve eventualne promene ili pomeranje termina održavanja projekta najave pisanim putem (Pisarnica Gradske uprave ili putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs) Odeljenju za društvene delatnosti, koordinatoru za decu i mlade.

Obaveze realizatora projekta

Odabrani realizatori projekta su u obavezi da na šalteru 11 ili 12 Pisarnice Gradske uprave Grada Sombora po završetku projekta, a najkasnije do 15.12.2019. godine, podnesu završni narativni i završni finansijski izveštaj u obimu i na način kako je to definisano Ugovorom o finansiranju projekta.

Sombor: 26.10.2018.