Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Програма за децу у 2019. години

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Право учешћа на Јавни позив

Право учешћа на Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Програма за децу у 2019. години имају удружења грађана која:

 • У циљевима статута организације имају рад са децом и унапређење положаја деце;
 • Имају седиште на територији града Сомбора и насељених места;
 • Нису организовале пројекте и акције које пропагирају верску и националну мржњу, дискриминацију и нетрпељивост.

Комисија неће узимати у обзир пријаве на Јавни позив организација које нису испуниле уговорне обавезе у претходним конкурсима „Програми за децу“ и „Лап за младе“. Такође, неће се финансирати пројекти директних буџетских корисника.

Област Јавног позива

На Јавни позив „Програми за децу 2019.“ могу се пријавити пројекти којима се унапређује положај деце, узраста од 5 до 15 година.

Критеријуми пријава на Јавни позив

 • Пројекат се мора спроводити на територији Града Сомбора са припадајућим насељима;
 • Конкурсна комисија по пројекту може одобрити максимално 100.000,00 динара;
 • Пројекат мора бити реализован до 01. децембра 2019. године;
 • На овај јавни позив удружење може поднети само један предлог пројекта;
 • Активности у пројекту морају бити безбедне за децу и све учеснике.

Неприхватљиви трошкови

 1. Неће се финансирати хонорар једне особе по више основа у једном пројекту;
 2. Комисија неће одобравати трошкове хонорара пројектног тима (менаџер, логистичар, администратор пројекта ) изнад 25% од одобреног пројектног буџета.

Критеријуми вредновања предлога пројекта

 • Интерес деце;
 • Утицај на циљну групу;
 • Примерен број деце у односу на циљну групу;
 • Одрживост или дугорочни ефекти пројекта;
 • Остварљивост пројекта;
 • Реална пројекција буџета пројекта;
 • Стручност ангажованих лица на пројекту;
 • Иновативност пројекта.

Поднети предлог пројекта може да оствари додатне бодове уколико испуни додатни критеријум вредновања предлога пројекта:

 • Партнерска реализација пројекта;

 

Комисија неће разматрати пројекте различитих организација, а који су исти или чији је садржај до те мере сличан да недвосмислено указује на плагирање.

Начин аплицирања

Пријава на Јавни позив треба да садржи следеће податке и документе:

 • Потписан и печатиран образац текста пројекта „Програми за децу 2019.“
 • Потписану и печатирану спецификацију буџета пројекта „Програми за децу 2019.“
 • Попуњен образац за препоруке (није обавезан);
 • Биографије подносиоца и реализатора пројекта (у слободној форми);
 • Фотокопију решења о регистрацији;
 • Извод из статута којим се потврђује да се циљеви удружења остварују у области за коју се конкурише.

Неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Завршни наративни и финансијски извештај реализатор пројекта мора поднети до 15. децембра 2019. године на Писарницу Градске управе, шалтер 11 или 12 са назнаком „Завршни извештај за пројекат Програми за децу 2019.“ уз обавезно навођење броја уговора о финансирању пројекта на коверти.

Обрасце који су саставни део пријаве на јавни позив заинтересовани могу у електронском облику преузети са званичног сајта Града Сомбора и званичног сајта Канцеларије за младе Сомбор.

Комисија за избор пројеката по Јавном позиву Програми за децу 2019.

Избор пројеката врши комисија коју образује градоначелник Сомбора.

Позивају се организације, регистроване најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Јавног позива и стручњаци заинтересовани за рад у комисији да предложе чланове комисије за јавни позив, односно да се лично пријаве.

Предлоге слати до закључења Јавног позива.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

Начин одлучивања о поднетим пријавама на Јавни позив

Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката предлаже комисија коју образује градоначелник Сомбора. Прелиминарна ранг листа се објављује на званичној интернет страници Града Сомбора. Учесници јавног позива имају право приговора на резултате Прелиминарне ранг листе. Одлуку о сваком појединачном приговору доноси конкурсна Комисија и то у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Коначну листу пројеката одобрених по Јавном позиву „Програми за децу 2019.“ предлаже Комисија, а утврђује Градско веће.

Рокови подношења предлога пројекта

Јавни позив „Програми за децу 2019.“ се објављује на званичној презентацији Града Сомбора и Канцеларије за младе Сомбор и у листу „Сомборске новине“. Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања на званичном сајту Града Сомбора.

Прелиминарна ранг листа, као и коначна ранг листа одобрених пројеката ће се објавити на званичном сајту Града Сомбора и Канцеларије за младе Сомбор.

Неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Мониторинг и евалуација одобрених пројеката

Мониторинг и евалуацију одобрених пројеката врши Тим за мониторинг и евалуацију Програма за децу 2019. именован од стране градоначелника Сомбора.

Реализатори пројекта који су одобрени Коначном ранг листом од стране Градском већа у обавези су почетак реализације пројекта најаве минимум 7 дана пре почетка активности, односно да све евентуалне промене или померање термина одржавања пројекта најаве писаним путем (Писарница Градске управе или путем мејла kancelarijazamlade@sombor.rs) Одељењу за друштвене делатности, координатору за децу и младе.

Обавезе реализатора пројекта

Одабрани реализатори пројекта су у обавези да на шалтеру 11 или 12 Писарнице Градске управе Града Сомбора по завршетку пројекта, а најкасније до 15.12.2019. године, поднесу завршни наративни и завршни финансијски извештај у обиму и на начин како је то дефинисано Уговором о финансирању пројекта.

Сомбор: 26.10.2018.

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију програма за децу у 2019. години

Образац 1 – Наративни извештај пројекта ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2019.

Образац 2 – завршни финансијски извештај

препоруке

буџет пројекта

предлог пројекта

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор